MENU

ららテラス 武蔵小杉

自転車・バイクをご利用の場合

武蔵小杉駐輪場 1

自転車 最初の2時間 無料
以降4時間毎 100円
原付バイク 最初の2時間 無料
以降2時間毎 200円

武蔵小杉駐輪場 2

自転車 (上段) 最初の2時間 無料
以降24時間毎 100円
自転車 (下段) 最初の2時間 無料
以降10時間毎 100円