MENU

ららぽーと立川立飛

ベビー休憩室・オムツ替コーナー

1F
北側トイレ奥
南側トイレ奥
北エレベーター横
2F
北側トイレ奥
南側トイレ奥
北エレベーター横
中央エレベーター奥
3F
北側トイレ奥
南側トイレ奥
北エレベーター横

授乳スペース、給湯器あり