Facebook
ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
จะสามารถได้รับข้อมูลภัยพิบัต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น

คานาซาว่า

โอคายาม่า